Uchwała programowa IV Kongresu FSSM RP

UCHWAŁA PROGRAMOWA
IV KONGRESU FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kongres wysoko ocenia wysiłek i zaangażowanie Zarządu Federacji oraz
wszystkich stowarzyszeń wchodzących w jej skład, realizujących trudne zadania
wynikające ze zmieniającej się sytuacji, mimo wyzwań i przeciwności pojawiających
się w mijającej kadencji.
Kongres wyraża podziękowanie przedstawicielom partii politycznych, organizacji
pozarządowych oraz wszystkim obywatelom popierającymi działania Federacji.
My, byli żołnierze i funkcjonariusze szanujemy porządek prawny Rzeczypospolitej
Polskiej. Jesteśmy częścią społeczeństwa obywatelskiego, będziemy nadal wspierać
jego rozwój i wypowiadać się w sprawach istotnych dla państwa i społeczeństwa.
Sprzeciwiamy się krzywdzącym nas decyzjom i alienowaniu funkcjonariuszy policji
i innych służb mundurowych ze społeczeństwa. Nie możemy się godzić, aby formacje,
które ogromnym wieloletnim wysiłkiem uzyskały bardzo wysokie zaufanie społeczne
traciły je przez nieodpowiedzialne decyzje polityczne.
Nie godzimy się na narzucanie nam jednego, „jedynie słusznego punktu widzenia”,
a także na podział byłych żołnierzy i funkcjonariuszy na lepszych i gorszych, na
traktowanie nas jako ludzi gorszej kategorii, na sukcesywne pozbawianie nas
przysługujących nam praw nabytych.
Sprzeciwiamy się zakłamywaniu historii i wymazywaniu określonych grup byłych
żołnierzy i funkcjonariuszy oraz całych formacji mundurowych z historii narodu
i podważania ich patriotyzmu
Realizując postanowienia statutu oraz wnioski i postulaty zgłoszone w czasie
dyskusji plenarnej, lV Kongres Federacji Stowarzyszeń Mundurowych
Rzeczypospolitej Polskiej postanawia, że głównymi celami działania Federacji w
nadchodzącej kadencji w latach 2022 – 2026 będą:
1) zachowanie jedności działania stowarzyszeń zrzeszających emerytów i rencistów
służb mundurowych;
2) podejmowanie działań w obronie słusznie nabytych praw przez funkcjonariuszy
i żołnierzy;
3) organizowanie pomocy osobom dotkniętych skutkami tzw. ustaw represyjnych;
4) konsolidowanie Federacji poprzez włączanie się jej członków i sympatyków w
nurt działań podejmowanych w obronie należnych nam praw, poszanowania
naszej godności i honoru oraz należnego miejsca w historii narodu polskiego;
6) rozszerzanie obszarów działania Federacji poprzez nawiązywanie kontaktów
i współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, podejmowanie wspólnych
działań na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego.
IV Kongres Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej
Polskiej zobowiązuje wszystkich członków Federacji do:
1) podejmowania działań służących poprawie skuteczności i efektywności
funkcjonowania Federacji oraz aktywizowania do działalności społecznej
szczególnie młodszych wiekiem członków stowarzyszeń;
2) pozyskiwania sojuszników dla działalności Federacji spośród różnych instytucji
państwowych, samorządowych, organizacji pozarządowych, związków
zawodowych oraz innych partnerów społecznych;
3) współdziałania z organami samorządu terytorialnego, włączanie się w nurt
działania lokalnych organizacji pozarządowych, wspieranie inicjatyw służących
społecznościom lokalnym; nawiązywania współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w realizacji ogólnopolskich
i regionalnych inicjatyw społecznych i obywatelskich,
4) monitorowania warunków socjalnych i zdrowotnych emerytów mundurowych
w celu doskonalenia działalności socjalno – zdrowotnej, organizacja pomocy
dobrosąsiedzkiej i koleżeńskiej;
5) pozyskiwania środków finansowych na pomoc dla osób dotkniętych skutkami
tzw. ustaw represyjnych;
6) prezentowania problemów emerytów służb mundurowych w krajowych
środkach masowego przekazu na forach międzynarodowych, uczestniczenia w
międzynarodowych spotkaniach, sympozjach i konferencjach poświęconych
aktualnym problemom środowisk byłych żołnierzy zawodowych oraz
funkcjonariuszy;
7) wspierania członków związków i stowarzyszeń służb mundurowych
zrzeszonych w Federacji, którzy zamierzają kandydować w wyborach
samorządowych i parlamentarnych, a także organizowania akcji promujących
kandydatów zasługujących na nasze zaufanie;
IV Kongres Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP zobowiązuje nowo
wybrane władze Federacji oraz władze wszystkich stowarzyszeń – członków Federacji
do przedstawienia treści niniejszej uchwały w swych szeregach.
Kongres zobowiązuje Zarząd Federacji do uaktualniania zadań określonych
w niniejszej uchwale.