APEL III Kongresu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

APEL

III KONGRESU FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Zbliżają się kolejne wybory do organów samorządu terytorialnego. Wybory te wpisały się na trwałe w polski krajobraz polityczny. Stwarzają one podstawę do rozwoju aktywności społecznej oraz budowania pluralistycznego społeczeństwa obywatelskiego.

Samorząd terytorialny to najlepsza szkoła racjonalnego rządzenia, a wyniki wyborów samorządowych mają bezpośredni wpływ na racjonalne zarządzanie i gospodarowanie posiadanym majątkiem oraz rozstrzyganie problemów istotnych dla społeczności lokalnych.

Wybory samorządowe mają istotne znaczenie dla charakteru systemu politycznego. Decydują one o sile najważniejszych formacji politycznych, które posiadając silną reprezentację w samorządzie będą walczyć o władze na szczeblu centralnym. Wybory te mają fundamentalne znaczenie dla demokracji i w największym stopniu decydują o jakości życia każdego obywatela.

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Tegoroczne wybory samorządowe mają znaczenie szczególne. Ich wynik będzie miał istotny wpływ na wynik wyborów parlamentarnych. Sytuacja ta nakłada szczególne obowiązki na wszelkie ogniwa Federacji oraz na poszczególnych ich członków.

Zaangażowanie członków stowarzyszeń tworzących Federację w wyborach samorządowych to nie tylko wysoka frekwencja przy urnach. Nawiązujmy kontakty z lokalnymi komitetami i wyborczymi, włączajmy się do ich pracy oraz wchodźmy do ich struktur. Zgłaszajmy kandydatów mających realne szanse na wybór do organów samorządu. Głosujmy na kandydatów popierających interesy emerytów i rencistów służb mundurowych.

Nawiązujmy współpracę z Komitetami Koordynacyjnymi Służb Mundurowych. Zgłaszajmy wspólnych kandydatów do komisji wyborczych, mężów zaufania oraz członków zespołów monitorujących przebieg wyborów.

Każde stowarzyszenie – członek Federacji powinno podjąć działania w celu przekonania swych członków, że udział w wyborach samorządowych to obowiązek każdego z nich.

Każdemu członkowi stowarzyszenia – członka Federacji powinno przyświecać hasło: „Nie siedź w domu, idź na wybory, wybierz kandydatów, którzy będą reprezentować Ciebie”.

Oddajmy głos na ludzi mądrych i odważnych, uczciwych i sprawiedliwych, którzy po uzyskaniu mandatu stanowić będą o sile samorządu lokalnego.

 

III KONGRES FSSM