Kongres Federacji

W dniu 07.03.2014 r nasi delegaci, koledzy: Antoni Forgiel, Zdzisław Bartula i Stanisław Smoleń uczestniczyli w II Kongresie Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w Warszawie. Należy stwierdzić, że nasi reprezentanci bardzo aktywnie uczestniczyli w obradach Kongresu. Antoni Forgiel pracował w Komisji Regulaminowej Stanisław Smoleń pracował w Komisji Mandatowej a następnie objął przewodnictwo Komisji Wyborczej i kierował jej pracami do zakończenia obrad. Natomiast Zdzisław Bartula był protokolantem II Kongresu Federacji.

Obradom Kongresu przewodniczył Henryk Grobelny. Kongres przebiegał zgodnie z przyjętym „Dziennym Porządkiem Obrad”. Sprawozdanie z działalności Zarządu Federacji za okres 2009 -2013 r. przedstawił Prezydent Federacji kol. Zdzisław Czarnecki. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres 2009 -2013 przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Zdzisław Pietryka, a sprawozdanie finansowe za okres 2009-2013 przedstawiła kol. Ewa Grzegorczyk – skarbnik Federacji.

W wyniku wyborów do władz Zarządu Federacji z pośród delegatów Stowarzyszenia Komendantów Policji wybrany został kol. Antoni Forgiel a członkiem Komisji Rewizyjnej wybrano kol. Zdzisława Bartulę. Pełną informację o przebiegu obrad Kongresu oraz imienny wykaz nowo wybranych władz Federacji można znaleźć na stronie FSSM RP